ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» надає повний комплекс депозитарного обліку

 • фізичним особам – депонентам з питань обліку прав власності, а саме:
  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
  • Облік, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів.
  • Облік переходу прав власності на цінні папери.
  • Блокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів та інших зобов’язань, відміна блокування.
 • юридичним особам – депонентам з питань обліку прав власності, а саме:
  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
  • Облік, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів.
  • Облік переходу прав власності на цінні папери.
  • Блокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів та інших зобов’язань, відміна блокування.

Депозитарні послуги депозитарної установи ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» надає на підставі укладеного з клієнтом договору про обслуговування  рахунку в цінних паперах(далі – Договір).

Після укладення Договору та відкриття рахунку в цінних паперах Клієнт набуває статус Депонента Депозитарної установи. Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, вказуються у Додатку 1 до Договору, які є чинними на день підписання з клієнтом Договору.

У подальшому, про зміни та/або доповнення до Тарифу, зазначеного у Додатку 1 до Договору, ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» повідомляє офіційним Листом кожного Депонента не пізніше ніж 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів. Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 20 календарних днів після відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про їх зміну.

Договір може бути розірваний достроково за умови відсутності на рахунку в цінних паперах депонента цінних паперів і проведення всіх взаєморозрахунків між сторонами за Договором:

 • Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.
 • За згодою Сторін.
 • За відповідним рішенням суду.

ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформації щодо самого депонента без відповідних письмових розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори можуть вирішуватися у порядку, встановленому чинним законодавством України.